Prinsipper for nye medlemmer

Andelsinnskudd og andre kostnader

Nye medlemmer skal betale et andelsinnskudd tilsvarende opprinnelig andelsinnskudd fra 2007 på NOK. 111.000 rentejustert basert på 7% årlig rente.

Andelsinskuddet gir kun rett til tilkobling til anlegget og innebærer at det nye medlemmet blir medlem med samme plikter og rettigheter som øvrige medlemmer.

I andelsinnskuddet inngår standard pumpestasjon (ABS Pumpestasjon Piranhamat 700 og ABS automatikkskap CP 114 som har en kostnad på NOK 33.000 i 2012).  Hvis det er behov for en annen pumpestasjon skal merkostnaden dekkes av det nye medlemmet.

I tillegg til andelsinnskuddet tilkommer ulempeerstatning til grunneier med kr.5000,- indeksregulert fra 2007.

Alle andre kostnader dekkes av den nye medlemmet.  Dette omfatter også eventuelle ekstraordinære kostnader som Kjerringholmen vann- og avløpslag har i forbindelse med det nye medlemmet før eller i forbindelse med tilkobling.

Andelsinnskudd rentejustert med 7% årlig rente

Alle kostnader og arbeider bæres i sin helhet av det nye medlemmet (dette omfatter kostnader som prosjektering, byggesøknad, offentlig avgifter, anleggsarbeider, dokumentasjon  osv).

Planarbeider

Det nye medlemmet skal før igangsettelse av arbeider fremlegge skriftlige planer for arbeidene.  Planene skal som et minimum inneholde informasjon om hvem som skal utføre arbeidene, tids/aktivitetsplan, tilkoblingspunkt, trasekart og kapasitetsberegninger.

Alle arbeider og leverandører skal godkjennes av Kjerringholmen vann og avløpslag som er ansvarlig for dialog med og godkjennelser fra grunneiere, samt betaling av ulempeerstatning (avtale med grunneiere dekker også nye tilkoblinger).

Utførelse av arbeider

Alle arbeider skal gjennomføres og utføres skånsomt. Terrenget tilbakestilles i den stand det var før arbeidene ble iverksatt.  Nye medlemmer anbefales å dokumentere arbeider med “før og etter bilder”.

Dokumentasjon

Oppdaterte kart og dokumentasjon skal uoppfordret oversendes Kjerringholmen vann- og avløpslag elektronisk.

Ansvar og Garantier

Eventuelle feil eller følgeskader er helt og fullt hytteeiers ansvar både når det gjelder utbedring og kostnader. Det fortutsettes at entreprenør kan bekrefte at etableringen ikke vil ha innvirkning på det øvrige anlegget og at det stilles garanti for en periode på 3 år.  Det nye medlemmet er selv ansvarlig for at tilkoblingen skjer i tråd med gjeldende lover og kommunens retningslinjer.