Medlemskap i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA

Medlemskap er frivillig og foretaket er åpent for husstander som vil benytte dets tjenester, og som vil akseptere ansvaret og øvrige vilkår for medlemskap. Foretakets medlemmer vil være eiere av hus / hytter på Kjerringholmen og som foretar kapitalinnskudd til foretaket i henhold til vedtektene. Person eller husstand som yter ett kapitalinnskudd til foretaket anses som ett medlem. Hvert medlem hefter bare med sitt kapitalinnskudd for lagets forpliktelser. Hvert medlem har like rettigheter og plikter i laget. Alle medlemmer skal innrette seg i henhold til foretakets vedtekter og de beslutninger som treffes.

Oppdatering av medlemsinformasjon

Du kan selv sjekke eller oppdatere din medlemsinformasjon (navn, adresse, epost osv).

Be om din private lenk


Overføring av medlemskap

Andeler i foretaket følger den tilknyttede eiendom, og kan ikke overdras til andre enn eier av den tilknyttede eiendom. Dersom en tilknyttet eiendom skifter eier, skal medlemskapet overføres til den nye eier. Overføringen forutsetter samtykke fra foretakets styre. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan kreve sikkerhet for aktuelt ansvar som vilkår for samtykke.

Ved eierskifte skal det søkes om overføring av medlemskapet i Kjerringholmen vann- og avløpslag fra gammel til ny eier. Dette skjer ved at du fyller ut skjemaet for eierskifte som du finner ved å klikke på linken under.

Skjemaet sendes per e-post til vannogavlop@kjerringholmen.com.

dok Skjema for overføring av medlemskap


Nye medlemmer

Styret vurderer og avgjør etter skriftlig søknad opptak av nye medlemmer, samt fastsetter vilkårene for eventuelt medlemskap / tilkopling til foretakets anlegg. Opptak av nye medlemmer kan ikke nektes uten saklig grunn i forhold til foretakets formål eller søkerens personlige forhold (eksempelvis betalingsudyktighet, eller annet vesentlig, klanderverdig forhold som gjør at foretaket har god grunn til å ikke ville oppta vedkommende som medlem).

Nye medlemmer skal minst dekke en andel av kostnadene forbundet med etableringen av foretakets anlegg og egen lokal infrastruktur. Kostnadene for nye medlemmer følger et prinsipp om at det nye medlemmet skal betale samme kapitalinskudd som øvrige medlemmer rentejustert.  I tillegg skal det nye medlemmet dekke samtlige kostnader for prosjektering, byggesøknad, arbeider og materialer.  Kjerringholmen vann- og avløpslag skal kun dekke kostnadene for pumpestasjon.  Arbeider på anlegget skal kun gjøres av virksomheter godkjent av Kjerringholmen vann- og avløp som også skal godkjenne alle planer før igangsettelse.

Detaljerte prinsipper og betingelser for nye medlemmer