Kontaktinformasjon

Kjerringholmen vann- og avløpslag SA, c/o Øivind Rønning, Støperiveien 52, 2010 STRØMMEN

Organisasjonsnummer: 990446539

Bankkontonummer: 6017 05 05622

E-post: vannogkloakk@kjerringholmen.com

Feil på anlegget

Hvis anlegget på hytta ikke fungerer bør du først sjekke om feilen gjelder kun din hytte eller om flere har det samme problemet (snakk med naboen). Hvis det er feil på din egen pumpe eller stikkledning er du selv ansvarlig for å utbedre feilen for egen regning.

Agro & Miljø er vår driftspartner og kan med fordel benyttes av det enkelte medlem ved feil på stikkledning eller pumpestasjon da de kjenner anlegget og yter god service (kostnadene dekkes av det enkelte medlem).

Agro & Miljø v/Jan-Petter Kongsberg Tlf. mob: 907 55 141 www.agro-miljo.no

Problemer ved igangkjøring, første gang, på den enkelte hytte Det kan oppstå “problemer” ved installasjon og initiell igangkjøring av pumpestasjonen på den enkelte. Dette kan skyldes manglende kompetanse/erfaring hos installatør, feil på komponentene som er levert eller lokale forhold på den enkelte hytte.

Service og driftsavtale for fellesanlegget

Vi har en service og driftsavtale for fellesanlegget med Agro & Miljø. Fellesanlegget omfatter hovedpumpestasjonen og felles installasjoner. Alle feil på fellesanlegget skal meldes til styret:

Jan Søgaard E-post. jan@sogaard.net Tlf. 90108727

Den enkelte hytteeier ansvarer for drift- og vedlikehold av sin egen stikkleding og hyttepumpestasjon. Agro Miljø kan kontaktes ved problemer med pumpestasjon på hytte eller stikkledning, men dette er et forhold mellom hytteeier og Agro Miljø både rent praktisk og økonomisk.

Hovedpumpestasjonen overvåkes av Agro & Miljø som mottar feilemeldinger per. SMS og internet ved feil eller unormale situasjoner.

Agro & Miljø skal utføre service etter servicerapport og skal utføre følgende kontroll og arbeider :

1. Pumpesump, innlekking
2. Pumpe, kvernsystem
3. Pumpe, dreieretning
4. Pumpe, olje/lager
5. Flottører, start/stopp
6. Ventiler
7. Automatikkskap
8. Motorvern, kontaktorer, releer
9. Jordfeil
10. Kabler, klemmebrett
11. Alarmfunksjoner
12. Lokk og låseinnretninger

Servicen utføres 2 gang pr. år +/- 10 dager. 1 hovedservice samt 1 rengjøring / kontrollbesøk.

Ved varsel fra eier om driftsstans eller lignende, skal Agro & Miljø foreta utrykning i løpet av 12 timer.