Driftsloggen inneholder ikke en komplett liste over driftsproblemer, men kun driftsproblemer som styret har fått kjennskap. Hvis du ønsker at en feil skal legges inn i feilloggen må du kopiere styret (vannogkloakk@kjerringholmen.com) på alle meldinger til/fra den du feilmelder til.

 

2014

25. sept.

Lyn og torden natt til 25. september første til at styringselektronikken og alarm/fjernstyrings-enheten for hovedpumpestasjonen ble ødelagt (det samme skjedde 22. desember 2013). Styret besluttet derfor at det skulle monteres overspenningsvern (grovt og fint) for best mulig beskyttelse mot overspenning. I tillegg ble hovedpumpestasjonen forsikret for å minimere økonomisk risiko i forbindelse med denne type eller andre feil.

Uke 13/2014

Problemer med hyttepumpe på hyttenr. 5137 som ikke gikk. Feilen ble rettet av Agro Miljø etter at det var konstatert at pumpen hadde “satt seg fast” i løpet av vinteren.  Problemet var årsaket i at pumpesummen hadde vært tørr hele vinteren.  HUSK AT DET ALLTID SKAL VÆRE VÆSKE I PUMPESUMPEN.

2013

 Uke 52/2013  Lyn og torden 22. desember første til at styringselektronikken og alarm/fjernstyringsenheten for hovedpumpestasjonen ble ødelagt.  Feilen hadde ingen effekt for medlemmene.  Nye enheter ble montert 18. mars 2014.

2012

Uke 13/12 Tett stikkledning for hyttenr, 5106.  Agro Miljø har utbedret feilen og fant samtidig en feil på vann/avløpsledningene for denne hytten, i forhold til dokumentasjonen på anlegget.  Vannledningen ble som en følge av feilen kappet med påfølgende luft i anlegget. Agro Miljø utsteder rapport på arbeidene og forholdet mht feil på vann/avløpsledningene.  Styret tar opp saken med feil på vann/avløpsledningene med Veidekke.

2011

Uke 31/11 Tetting på hovedledning vest for brakke.  Spyling satt på ved hyttenr. 5120.
Uke 29/11 Vi har igjen problemer med tett stikkledning for hyttenr. 5131.  Veidekke svarer ikke da de har fellesferie. Agro har montert spylepunkter på hyttenr. 5120, 5141 og 5120.  Avløpsledning kappet, staket og spylt av Agro Miljø lørdag 6. august.  Tettingen var på samme sted som samtlige ganger tidligere!
Uke 29/11 Lekasje på stikkledning for hyttenr. 5150.  Feilen ser ut til å skyldes produksjonsfeil.  Feilen utbedret av Agro som reklamerer hos produsent.
Uke 22/11 Vi har igjen problemer med tett stikkledning for hyttenr. 5131. Tett siden onsdag og Veidekke svarer ikke. Spylt av Agro Miljø fredag.
Uke 21/11 Problemer med tett fellesledning vest for brakka.  Ledningen spylt av Agro Miljø.
Uke 15/11 Problemer med tett stikkledning for hyttenr. 5140. Stikkledning kappet rett overfor vannposten, spylt og skjøtet av Agro Miljø.  Det gjenstår isolering av skjøten da dette ikke kunne utføres grunnet for mye vann i bakken.
Uke 14/11 Problemer med avløpet vest for brakka.  Avløpet ble spylt fra hyttenr. 5126 av vår driftspartner og testet fra hyttenr. 5130.
Uke 14/11 Problemer med tining av varmekabel vest for brakka.  Veidekke har bekreftet at det er jordfeil på varmekabel etter at Profitek, som foretok installasjonen av kabelen, har konstatert at samme feil som ble avdekket under overtakelse av anlegget.  Kabelen vil  bli gravd opp på steder den er skjøtet og feil vil bli rettet straks det har tørket opp i terrenget.
Uke 13/11 Krav om utbedring av setningsskade på hovedpumpstasjonen (sprekk i kum med innsig av fremmedvann) fremmet overfor Veidekke som vedkjenner garantiansvar for skade og bekrefter at skaden  vil bli utbedret (feilen ble påpekt under garantibefaringen, men ikke utbedret på annen måte enn at innføringsrøret ble rettet).

2010

Uke ??/10 Problaemer med undertrykk i pumpesump på hyttenr. 5149.  Hytteeier må utbedre lufting.
Uke ??/10 Problemer med pumpen på hyttenr. 5105.  Mulig defekt trykksoden.  Lovet byttet av ABS i uke 36.
Uke 33/10 Pumpen på hyttenr. 5147 pumper ikke ut avløpsvannet.  Mulig defekt trykksoden. Feil meldt Veidekke.  Lovet byttet i uke 36.
Uke 33/10 Pumpen på hyttenr. 5138 går ustabilt, starter og stopper.  Antatt defekt trykksonde meldt Veidekke.  Trykksonde byttet i uke 35.  Hytteeier rapporterte om fortsatt problemer etter bytte av trykksonde.  ABS sjekket pumpen i uke 42 uten å finne feil (pumpen fungerte normalt).  Det ble montert spyleventil på avløpsledningen, slik at en enkelt kan koble til hageslangen for spyling av stikkledningen, for hytteeiers regning.
Uke 32/10 Eier av hyttenr 5130 erfarte at pumpen gikk i 2-3 sekunder for deretter å stoppe.  Hytteeier kontaktet ABS som konkluderte med at feilen måtte skyldes feil med hyttepumpen (diagnose via displayet på frekvensomformeren).  ABS rykket ut og fant en fille i kverna på hytta som ble fjernet. Ingenting var gått gjennom kverna. Denne ble sjekket uten at det det ble funnet noen feil på den.
Uke 27/10 Eier av hyttenr 5139 melder feil på hovedstoppkran da det ikke er mulig å stenge vannet fullstendig.  Mener at frostskade i pumpehus sist vinter kan skyldes at han ikke klarte å stenge hovedstoppekranen. Veidekke mener kranen kanskje må byttes.
Uke 27/10 Gjentagende problem med antatt tett stikkledning for hyttenr.  5131. Pumpen går, men tanken tømmes ikke.  Da hytteeier koblet fra avløspledningen på pumpa virket den normalt. Feil meldt Veidekke.  Dårlig respons fra Veidekke grunnet ferieavvikling.  KVA måtte selv be Veidekke om å akseptere at Agro Miljø utførte feilsøking på vegne av Veidekke.  Agro Miljø var først ute midt i uke 28 for å feilsøke på stikkledningen, men fant ingen tetninger på denne.  De feilsøkte deretter på fellesledningen lørdag 24. juli og fant en tetning på denne på samme sted som det har oppstått tetning tidligere (utenfor brakka).    Feilen ble utbedret 5. august.  KVA har sendt skriftlig henvendelse til Veidekke med krav om umiddelbar og endelig utbedring av problemene med denne stikkledningen.

2009

Uke 13-15/10 Enkelte hytteeiere har erfart at stoppekran og/eller vannmåler har frosset i stykker i løpet av vinteren.  Vi har tidligere informert om at både stoppekran (hovedstoppekranen tåler frost) og vannmåler ikke tåler frost og at disse derfor må frostsikres.
Uke 31/09 Pumpen på hyttenr. 5131 tømte ikke tanken (pumpen gikk kontinuerlig).  Feilen ble meldt til Veidekke som mente at feilen skyltes feil ved pumpen.  Hytteeier tilkalte Agro Miljø for feilsøking som konstaterte at pumpen var ok, men at stikkledningen var tett.  Hytteeier kontaktet deretter Veidekke igjen.  Veidekke startet feilsøking den 3. august ved å grave opp og kappe  stikkledningen til hytten.  T-ledd ble byttet med Y-ledd den 4. august, men ledningen var fortsatt tett.  Knutepunktet ved neste hytteeier (hyttenr. 5133), nedstrøms, som ikke er tilkoblet ble kuttet og undersøkt.  Ledningen mellom de nevnte hytter var tett.  T-ledd mot denne  hytten ble også byttet med Y-ledd.  Ledningen fra hyttenr. 5133 til neste hytte, nedstrøms, ble spylt neste dag.  Veidekke mente etter dette at ledningen var i orden.Hytteeieren stiller spørsmål med hensyn til driftsstabiliteten etter totalt 4 tilfeller av tett stikkledning siden anlegget ble tatt i bruk og ønsker at dette tas opp spesielt ubder garantibefaringen.  Han ønsker også at Veidekke ser på og revurderer trasevalg under/rundt hytten.
Uke 31/09 Hyttepumpen på hyttenr. 5128 hadde gått uregelmessig siden installasjon av anlegget. Feilen artet seg ved at pumpen gikk uten at maks-nivået i tanken var nådd.  Pumpen kunne gå i 5 sekunder eller 5 minutter.  Trykksonden ble byttet til en annen type, garantisak mot ABS.  Pumpen ser ut til fungere mer stabilt etter bytte av trykksonde.
Uke 26/09 Hyttepumpen på hyttenr. 5130 gikk veldig ustabilt – startet og stoppet uten noe mønster.   Hytteeier tilkalte ABS som konstaterte defelt trykksonde.  Trykksonden ble byttet, garantisak mot ABS.
Uke 24/09 Hyttepumpen på hyttenr. 5123 var nettopp satt i drift, menn sluttet å fungere etter få dager ved at tanken ikke ble tømt.  Hytteeier tilkalte ABS som sjekket og kalibrerte trykksonden (innstillinger på styringsenheten), men  kunne ikke finne noen feil ved anlegget. Hytteeieren “rugget” selv i avløpsrøret ved T-leddet mot fellesnettet og dette førte til at anlegget fungerte igjen.  Konklusjonen er at det var en propp i avløpsledningen mot fellesnettet som årsaket problemet.
Uke 24/09 Hyttepumpen på hyttenr. 5127 var helt død.  Hytteeieren tilkalte Agro Miljø som nullstilte styringsenheten uten å finne noen feil.
Uke 24/09 Hyttepumpen på hyttenr. 5123 pumpet ikke ut kloakken av tanken (pumpen startet, men tømte ikke tanken).  Anlegget ble driftsatt for tre uker siden.  Hytteeieren tilkalte ABS som feilsøkte på anlegget.  Det viste seg at stikkledningen var tett.  Problemet ble løst ved at hytteeieren beveget stikkledningen ved overgangen til fellesnettet.  Hytteeieren mener at problemet skyldes at T-ledd årsaker at stikkledningen blir tette og mener at disse bør byttes med Y-ledd.  Vi har tidligere krevet dette overfor Veidekke etter flere tips fra andre anleggseiere, med Veidekke har ennå ikke etterkommet kravet.  Kravet vil bli adressert på garantibefaringen.
Uke 22/09 Hyttepumpen på hyttenr. 5139 pumpet ikke ut kloakken av tanken (pumpen startet, men tømte ikke tanken).  Det viste seg at returlangen fra pumpen til tanken var tett. Du finner tips om problemer her.

2008

Uke 52/08 Pumpene i hovedpumpestasjonen gikk kontinuerlig grunnet tilfrysing av kabler mot land.  Vår driftspartner har programmert styringsenheten for pumpene slik at pumpene ikke går for lenge uten av nivået i pumpesumpen endres (funksjonen lå i styringsenheten, men var ikke aktivert/programmert)
Uke 41/08 Pumpe fungerer ikke på hyttenr. 5096.  Pumpen kunne ikke tvangskjøres. Feilen ble rapportert til ABS av hytteeier.  Problemet skyldtes at papir hadde størknet i pumpen.  ABS fjernet papiret og justerte stoppnivå for pumpen og anbefalte at en skyller minimum 5 minutter før stenging av hytta.
Uke 41/08 Den ene pumpen i hovedpumpestasjonen gikk konstant.  Pumpen ble etter samtaler med Agro Miljø deaktivert og feilen ble rapportert til ABS som fant at en pakning under den ene pumpen hadde løsnet.  Pakningen ble satt på plass og pumpen fungerte som normalt.
Uke 38/08 Pumpe fungerer ikke på hyttenr. 5150.  Pumpen kan tvangskjøres. Feilen er rapportert til ABS av hytteeier.  Vi har sett dette problemet på flere hytter. ABS har da byttet trykksonden.
Uke 36/08 Tett stikkledning.  Hyttenr. 5141, 5142, 5143 og 5144 (alle på samme “grenledning”).  Samme problem som tidligere.  Stikkledningen ble kuttet og staket.  Det ble innmontert tilbakeslagsventil på stikkledningen mot fellesnettet.
Uke 33/08 Tett stikkledning .  Hyttenr. 5131. Samme problem som to ganger tidligere.  Stikkledningen ble staket og det ble montert tilbakeslagsventil mot fellesnettet.
Uke 31/08 Tettstikkledning.  Hyttenr. 5141, 5142, 5143 og 5144 (alle på grenledningen) var uten avløp fra ettermiddagen den 27. juni til ettermiddagen 28. juni.  Veidekke kuttet stikkledningen på tre steder og staker opp det tette røret som lå i forgreningen mot hyttenr. 5143.
Uke 30/08 Tett stikkledning .  Samme problem som i uke 28. Hyttenr. 5131 (eneste tilkoblede hytte på grenledningen) var uten avløp i flere dager.  Veidekke staket opp en propp som satt ved grenkoblingen ved hyttenr. 5137.
Uke 28/08 Tett stikkledning .  Hyttenr. 5131 (eneste tilkoblede hytte på grenledningen) var uten avløp i flere dager.  Veidekke staket opp en propp som satt ved grenkoblingen ved hyttenr. 5137.