Formålsparagraf for Kjerringholmens Velforening

§ 1. Formål

1.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

1.2. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

1.3. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

1.4. Foreningen skal ivareta stedets interesse som et høring og samarbeids organ, ovenfor kommune og andre offentlige instanser og fellessaker ovenfor grunneier.

1.5. Foreningen skal søke å ivareta natur og miljøhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

1.6. Dugnad avvikles Pinseaften hvert år.

§ 2. Medlemskap

2.1 Enhver husstand som har eiendom innenfor velforeningens område, og som betaler den fastsatte kontingenten, er medlem med stemmerett. En husstand en stemme. Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen som til en hver tid bestemmes av styret. Medlemmer utenfor virkeområdet kan møte på velets arrangementer, medlemsmøter og årsmøter. Disse har ytringsfrihet, men ikke stemmerett.

§ 3. Kontingent

3.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for neste år, eller at årsmøtet gir styret fullmakt.

§ 4. Årsmøtet

4.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes senest medio Juli. Tid og sted bestemmes av styret, og bekjentgjøres med minst en måneds varsel. Medlemmer som har forslag som de vil ha behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen fristen som styret har bestemt. Innkallelsen skal angi de saker som er satt opp på innkallelsen.

4.2 Årsmøtet behandler:

Årsmeldingen.

Regnskap og revisors beretning

Innkomne forslag.

Planer for kommende år.

Valg: a. Leder

b. Sekretær

c. Kasserer

d. 1. Styremedlem

f. 2. Revisorer

g. 2. Valgkomite medlemmer

4.3 Det velges en dirigent til å lede årsmøtet, og en referent. Det velges også 2 medlemmer med stemmerett til å undertegneprotokollen. Årsmøtets beslutninger protokollføres og sendes samtlige medlemmer.

4.4 Ved valg velges: Leder for 1 år

Sekretær for 2 år

1 styremedlem for 2 år

Kasserer for 2 år

2 revisorer for 1 år

2 valgkomité medlemmer for 1 år

Samtlige kan gjenvelges

4.5 Avstemming skal være skriftlig, hvis en av stemmeberettigede krever det

4.6 Årsmøtets beslutning fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet

4.7 Revisorer og valgkomité rapporterer direkte til årsmøtet eller via dirigent for det aktuelle årsmøte. Revisorer skal revidere regnskapet etter alminnelige revisjonsbestemmelser.

§ 5. Ekstraordinært Årsmøte

5.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 prosent av stemmeberettigede medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling skal følge samme prosedyre som for ordinært årsmøte.

§ 6. Medlemsmøte

6.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres med minst 8 dagers varsel.

§ 7. Velforeningens ledelse

7.1 Velforeningens ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 4 medlemmer, leder, kasserer, sekretær, styremedlem.

7.2 Styret skal:

I verksette årsmøtets vedtak.

Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesse. Forvalte foreningens eiendeler og eiendom.

Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

7.3 Styret avholder møte når leder eller når flertallet av styremedlemmene forlanger det.

7.4 Alle saker og korrespondanse stiles til leder gjennom kontaktperson og som skal legges fram på styremøte. Styrets vedtak skal protokollføres

7.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelig administrativ drift og rett til å bevilge beløp og midler til å gjennomføre vedtak som er fattet av årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

Regnskapsåret går fra 1 Januar til 31 Desember.

7.6 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styrets medlemmer er samlet. Styrebeslutning krever alminnelig flertall. I leders fravær velger styret sin leder. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 8. Oppløsning av velforeningen

8.1 Beslutning om velforeningens oppløsning kan bare skje når minst 2/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer har godkjent oppløsning har velforeningen midler skal disse benyttes til beste for stedets beboere.

§ 9. Vedtektsendringer

9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og må bare vedtas på årsmøte eller ekstraordinær generalforsamling.

Formålsparagrafen er godkjent på årsmøte Kjerringholmen 12/7-2012.

Attestert av styret.

Leder:                                                             Styremedlem:

Kasserer:                                                       Styremedlem:

Sekretær: